Privacy Notice

Employee Candidates

English


We hereby inform you about how we process personal data of natural persons who would like to apply for a job position in Direct Communication sp. z o.o. If you are a natural person and a candidate for a job, these provisions shall apply to you. Please read them carefully.

 

Personal data controller

Personal data controller is Direct Communication sp. z o.o. with its registered office at ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, Poland, entered into the register of entrepreneurs kept by the National Court Register under the KRS number: 0000035843 (“Directpl”). 

 

Categories of personal data

For the recruitment process, we may collect the following personal data:

 1. name(s) and surname, date of birth, contact details, education, professional qualifications and data regarding the course of employment (Article 22 (1) § 1 of the Polish Labour Code);

  and

 2. other personal data (e.g. image recorded on a photograph, information about a disability), if provided by you. You are not obliged to do so, but sending us such data means that you have consented to the processing thereof for the purpose of recruitment.

The consent you have given by submitting the abovementioned (other) personal data may be withdrawn by you at any time. However, until your consent is withdrawn, the processing of such data is in compliance with applicable provisions of law.

Providing personal data in order to take part in the recruitment process is voluntary. If you do not provide your personal data (referred to in Article 22 (1) § 1 of the Polish Labour Code), you will not be able to take part in the recruitment process.

 

Sources of personal data

We may collect personal data from the following sources:

 1. directly from you; 

 2. from other controllers (for instance from the website pracuj.pl, goldenline.pl if you have set there an account with the option to share your profile with employers);

Upon your request, we will inform you every time of the exact source from which we collected your personal data.

 

Purpose and basis for the processing of personal data

Purpose

Legal basis for processing

Storage period

We process your personal data (those referred to in Article 22 (1) § 1 of the Polish Labour Code) in order to assess your qualifications for a specific job position and to make decisions about your application and possible employment.

The legal basis shall be Article 6(1)(b) of the GDPR to the extent that it forms the grounds for the processing of your personal data upon your request, before concluding an agreement.

Personal data of persons who have not been selected are not stored but erased immediately after completing the recruitment process.

We also process your personal data, which you have no obligation to provide, in order to evaluate your qualifications for a specific job position and to make decisions regarding your application and possible employment.

The legal basis shall be your consent (Article 6(1)(a) and Article 9(2)(a) of the GDPR), which may be expressed by providing us with such personal data.

You have every right to withdraw your consent at any time by any means, also by sending a message to the addresses indicated below. The processing of personal data until the withdrawal of your consent is in compliance with the applicable provisions of law.

Until you withdraw your consent to the processing of such personal data before or after the recruitment process is completed, once you have not been selected for the job position you applied for.

We also process your personal data in order to evaluate your qualifications for a specific job position in the future (future recruitment or when the recruitment was not published, but you sent us your CV).

The legal basis shall be your consent (Article 6(1)(a) and Article 9(2)(a) of the GDPR) expressed by including a clause proposed by us (declaration of consent) in your CV or by clicking the check box (if there is any under the job advertisement).

You have every right to withdraw your consent at any time by any means, also by sending a message to the addresses indicated below. The processing of personal data until the withdrawal of consent is in compliance with the applicable provisions of law.

If you want Directpl to keep your application for the future recruitment, please include the following clause in your CV: "I hereby agree to the processing of my personal data also in connection with future recruitment processes conducted by Directpl Sp. z o.o.".

Until you withdraw your consent to the processing of personal data, but no longer than 12 months.

 

Recipients of personal data

Depending on a given case, your personal data may be transferred to other contractors of Directpl, including subcontractors of Directpl, entities providing services to Directpl, in particular to entities providing accounting, legal and tax services as well as technical services providers (e-mail, hosting) and entities supporting recruitment process in Directpl (Pracuj.pl, Goldenline.pl etc.).

Transferring personal data is carried out in accordance with legal requirements, in particular Directpl entrusts the processing of personal data on its behalf on the basis of relevant contracts.

We shall process your data within the European Economic Area.

Your personal data may only be transferred to a third country (e.g. within the scope of IT services provided to Directpl), if the conditions stipulated by the applicable provisions of law are met, including:

 • the country to which we shall transfer your personal data ensure an adequate level of protection in accordance with decision of the European Commission;

 • personal data shall be transferred to a recipient in the USA that is registered in the Privacy Shield;

 • personal data shall be transferred on the basis of the standard contractual clauses adopted by the European Commission;

 • the transfer is necessary in order to establish, enforce or protect claims;

 • you have given your explicit consent to the transferring.

For more information on transferring personal data to third countries, including appropriate security measures, please contact Directpl.

 

Your rights

You have the right to access and rectify data as well as the right to request erasure or restriction the processing – in the cases and to the extent specified in the provisions of the GDPR.

 

Right to lodge a complaint with the supervisory authority

If you believe that your personal data are processed by Directpl in an unlawful manner, you have the right to lodge a complaint with the supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office (Personal Data Protection Office - ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw, Poland).

 

Profiling. Automated decision making

Directpl does not use profiling or automated decision-making.

 

Contact

All enquiries and decisions within the above mentioned scope can be addressed to the Data Protection Officer in Directpl (Mr. Krzysztof Kunowski), in the following way:

 1. via e-mail: direct@directpl.com;

  or

 2. in writing to the following address: Direct Communication sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, Poland.

 

 

Polskie


Niniejszym informujemy w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych będących kandydatami do pracy w Direct Communication sp. z o.o. Jeśli jesteś osobą fizyczną i kandydatem do pracy niniejsze postanowienia znajdują do Ciebie zastosowanie. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Direct Communication sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000035843 („Directpl”).

 

Kategorie danych osobowych

W związku z rekrutacją możemy zbierać dane osobowe takie jak: (

 1. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz dane o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy);

  oraz

 2. inne dane osobowe (np. wizerunek utrwalony na fotografii, informacja o niepełnosprawności), o ile zostały przez Ciebie podane. Nie masz takiego obowiązku, jednak przesłanie nam takich danych oznacza, że wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie dla celów rekrutacji.

Zgoda, którą wyraziłeś przesyłając wspomniane wyżej (inne) dane osobowe, może być przez Ciebie w każdej chwili cofnięta. Przetwarzanie tych danych do chwili wycofania zgody jest jednak zgodne z prawem.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu uczestniczenia w rekrutacji jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz danych osobowych (wskazanych w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy) nie będziesz mógł uczestniczyć w rekrutacji.

 

Źródła danych osobowych

Dane osobowe możemy zbierać z następujących źródeł:

 1. bezpośrednio od Ciebie;

 2. od innych administratorów (np. portal pracuj.pl, goldenline.pl jeżeli utworzyłeś tam swoje konto z opcją udostępniania swojego profilu pracodawcom);

Na Twoje żądanie każdorazowo poinformujemy Cię o dokładnym źródle, z którego zebraliśmy Twoje dane.

 

Cel, podstawa przetwarzania i okres przechowywania danych osobowych

Cel

Podstawa przetwarzania

Okres przechowywania

Twoje dane osobowe (wymienione w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy) przetwarzamy w celu oceny kwalifikacji na określone stanowisko i w celu podjęcia decyzji w sprawie Twojej kandydatury i ewentualnego zatrudnienia.

Podstawę prawną stanowi art. 6(1)(b) RODO w zakresie w jakim kształtuje podstawę dla przetwarzania danych osobowych na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.

Dane osobowe osób, które nie zostały wybrane, nie są przechowywane lecz są usuwane niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.

Twoje dane osobowe, których nie masz obowiązku podawania, przetwarzamy także w celu oceny kwalifikacji na określone stanowisko i w celu podjęcia decyzji w sprawie Twojej kandydatury i ewentualnego zatrudnienia.

Podstawę prawną stanowi Twoja zgoda (art. 6(1)(a) RODO oraz art. 9(2)(a) RODO), przy czym może być ona wyrażona poprzez przesłanie nam tych danych osobowych. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać w każdy sposób, w tym wysyłając wiadomość na adresy wskazane poniżej. Przetwarzanie danych osobowych do czasu cofnięcia zgody jest zgodne z prawem.

Do czasu, gdy cofniesz zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przed zakończeniem rekrutacji bądź po zakończeniu rekrutacji, gdy nie zostałeś wybrany na stanowisko, o które się ubiegałeś.

Twoje dane osobowe przetwarzamy także w celu oceny kwalifikacji na określone stanowisko w przyszłości (przyszła rekrutacja albo gdy rekrutacja nie była ogłaszana, jednak przesłałeś nam swoje CV).

Podstawę prawną stanowi Twoja zgoda (art. 6(1)(a) RODO i art. 9(2)(a) RODO wyrażona poprzez zamieszczenie proponowanej przez nas klauzuli (oświadczenia zgody) w Twoim CV bądź zaznaczenia okienka wyboru (o ile zostanie zamieszczone przy ogłoszeniu o pracę). Zgodę możesz w każdej chwili wycofać w każdy sposób, w tym wysyłając wiadomość na adresy wskazane poniżej. Przetwarzanie danych osobowych do czasu cofnięcia zgody jest zgodne z prawem. Jeśli chcesz, aby Directpl zachowała Twoją aplikację w celu wykorzystania w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również w związku z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez Direct Communication Sp. z o.o.”

Do czasu, gdy cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.

 

Odbiorcy danych osobowych

W zależności od konkretnego przypadku Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Directpl, w szczególności dostawcom usług technicznych (poczty elektronicznej, hostingu), usług księgowych i rachunkowych oraz usług doradztwa prawnego oraz podmiotom wspierającym proces rekrutacji w Directpl (Pracuj.pl, Goldenline.pl itp.).

Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności Directpl powierza przetwarzanie danych w swoim imieniu na podstawie odpowiednich umów.

Twoje dane przetwarzamy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do kraju trzeciego (np. w ramach świadczonych na rzecz Directpl usługi informatycznych) tylko wtedy, gdy spełnione są warunki określone w przepisach prawa, w tym:

 • kraj, do którego przekazujemy dane osobowe zapewnia odpowiedni poziom ochrony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej;

 • dane są przekazywane do odbiorcy w USA, który jest zarejestrowany w programie Tarczy Prywatności (Privacy Shield);

 • dane są przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską;

 • przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;

 • wyraźnie zgodziłeś się na przekazanie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych do państw trzecich, w tym odpowiednich zabezpieczeń, skontaktuj się z Directpl.

 

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Directpl w sposób niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Profilowanie. Automatyczne podejmowanie decyzji

Directpl nie stosuje profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.

 

Kontakt

Wszelkie zapytania oraz decyzje w zakresie opisanym powyżej można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Directpl (Krzysztof Kunowski), w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem poczty e-mail: direct@directpl.com;

  lub

 2. na piśmie na adres: Direct Communication Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa.

DirectPL-BG-4

Let's talk!

Get in touch with us